Svátosti

Křest

Přijetím svátosti křtu se člověk stává křesťanem a členem církve. Předpokladem křtu je víra v Ježíše Krista, bez které křest ztrácí svůj smysl.
K přijetí svátosti křtu je nutná příprava. U malých dětí je to příprava rodičů, u starších dětí, mládeže a dospělých je to příprava samotného žadatele o křest.

Příprava rodičů malého dítěte obsahuje dvě až čtyři setkání na faře.

Svatba

Svatbu v kostele může a má mít pokřtěný katolík. Je nutné se přijít na faru domluvit nejméně čtyři měsíce před zamýšleným termínem svatby, aby bylo možné vyřídit potřebné náležitosti a stihnout odpovídající přípravu. Příprava obsahuje čtyři setkání v Centru pro rodinu v Uherském Hradišti a čtyři setkání na faře s farářem.

Biřmování

Svátost biřmování by neměla být hromadnou velkou farní a společenskou akcí, ale měla by se stát velmi osobní cestou k upevnění víry dospívajícího či dospělého člověka. Právě proto je důležitá příprava na biřmování. Měli bychom ji vnímat spíše jako přípravu na život, žitý v síle víry v nevěřícím prostředí a jako přípravu na plné začlenění dospělého křesťana do života farního společenství, ve kterém je schopen přijmout některé úkoly za vlastní.

Příští biřmování v Hluku je plánováno na rok 2025.