Historie

První velmi stručná zmínka je uvedena “Catalogus venerabilis cleri arch dioecesis Olomucensis”, kde se píše, že již roku 1294 byla v Hluku fara.

Do roku 1780 neexistují o kostele ani o faře žádné záznamy. Dá se přepokládat, že všechny písemnosti byly zničeny požárem. Pamětní kniha faráře Matouše Kretschmera založená 1. ledna 1850 poodhaluje roušku historie farnosti. Tato kniha byla napsaná německy tzv. kurentem a na prvních stránkách se dočteme, že starobylá fara zde existovala už za arcibiskupa Metoděje.
Teprve později se o ní zmiňují písemné prameny z roku 1294 a 1531. V 16. století v době protestantské vzpoury přešla farnost spolu s patronátem panství na stranu nekatolíků, ale v roce 1625 byl nekatolický pán hluckého panství Jan z Kunovic vyhnán a po konfiskaci se novým patronem stal katolický kníže Gundakar z Lichtenšteina, za něhož byla fara 29. února roku1640 obsazena novým knězem.