Historie událostí

 

Události v Římskokatolické farnosti Hluk v roce 2012

 „Bože, Dárce času, na počátku cesty novým rokem tě prosíme o tvou milostiplnou přítomnost v Ježíši Kristu. Veď nás a provázej na cestě novým rokem svým požehnáním.“

Takto jsme prosili na začátku nového roku 2012 s farníky, kteří přišli na první mši svatou v novém roce společně i s představiteli našeho města.

8. ledna na ukončení doby vánoční v našem kostele byl tradiční novoroční koncert.

V pátek 13. ledna se v naši farnosti uskutečnilo děkanátní setkání mládeže.

21. ledna v Olomouci oslavil své životní jubileum 70. let náš milovaný otec biskup Josef Hrdlička, kterému farnost připravila milý dárek a duchovní otec Jaroslav, který se osobně účastnil  děkovné mše svaté v Olomouci,  tento dárek i s upomínkami na otce biskupa předal.

V době postní pobožnosti křížové cesty vedli 1. skupina biřmovanců, ženy nad 50 let, muži, ministranti, matky do 50 let a na květnou neděli  2. skupina biřmovanců. První křížová cesta byla zaměřená na svátost křtu a poslední na prosbu o dary a ovoce Ducha Svatého. Děti se modlily křížovou cestu od 3. třídy až do 9. třídy dle rozpisu vždy ve čtvrtek.

Adorační den ve farnosti  14. března jsme zahájili  ranní mší svatou v 8,30,  po ní jsme se pomodlili ranní chvály a pak následovaly hodinové adorace jednotlivých společenství ve farnosti. Večer kolem 19,30 ukončili adorační den ministranti s knězem.

V pátek 16. Března jsme zahájili večerní mší svatou postní duchovní obnovu v naší farnosti, kterou vedl P. Grieger Waldemar Mgr. SVD farář z Malenovic   u Zlína. V sobotu po ranní mší svaté pokračovala a také odpoledne přednáška v PC.  Na této postní duchovní obnově se účastnilo kolem 40 lidí mladých i starších.

30. dubna vyjela skupina ministrantů  na jednodenní výlet  na Slovensko do Tatralandie v Liptovském Mikuláši.

8. května se přes 50 lidí  účastnilo farní poutě do Polska – Wieliczky, kde jsme navštívili solné doly a následně jsme se přesunuli do areálu Božího Milosrdenství – Lagiewniki , tam jsme měli společnou mši svatou se skupinou poutníků z farnosti Želechovice u Zlína. Na závěr poutě jsme navštívili historické centrum královského města Krakov.

V sobotu 19. května jsme se v Janovicích rozloučili P. Josefem Crlou, který působil ve farnosti Boršice u Blatnice a následně nějaký čas zde v charitním domě  v naší farnosti.

V sobotu 26. května byla na Svatém Hostýně  pouť našeho děkanátu kde jsme se modlili za dobré rodiny a nová duchovní povolání. Naše farnost vedla před mší svatou adoraci. V tomto roce jsme si také připomněli 100.výročí od korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně, během májových pobožností jme četli historii tohoto poutního místa. Během tradiční výletů dětí z náboženství, který byl 24. května, jsme se žáky ZŠ v Hluku navštívili toto významné poutní místo. Odpoledne jsme se přesunuli do ZOO Lešná.

V neděli 3. června na Slavnost Nejsvětější Trojice bylo v naší farnosti 1. sv. přijímání pro 24 dětí.

Od 29. července až do 4. srpna se uskutečnil tradiční tábor pro ministranty ve Velkých Karlovicích. Celý týden bylo nádherné slunečné počasí. Ve čtvrtek 2. 8. ministranti jeli v rámci tábora na jednodenní výlet do Olomouce.

V letošním roce jsme oslavovali patrona našeho kostela a celé farnosti už v pátek v den sv. Vavřince 10. srpna večer u pontifikální mše svaté s otcem biskupem Pavlem Posádem z Českých Budějovic. V neděli 12. srpna u druhé mše svaté jsme přivítali P. Josefa Nuzíka, generálního vikáře z Olomouce.

Poslední zářijovou neděli v naší farnosti otec arcibiskup Mons. Jan Graubner, metropolita moravský, udělil dvaceti mladým lidem svátost křesťanské dospělosti. Otec arcibiskup v kázání řekl: „Bůh může dělat skrze nás, když se mu dáme k dispozici, velké věci. Když se opřeme o Boží sílu, ukáže se, že je v nás.“

V letošním roce, kromě přípravy na svátost biřmování, slavnosti patrona farnosti sv. Vavřince a dalších duchovních a liturgických oslav ve farnosti, probíhalo restaurování bočních oltářů Panny Marie a sv. Barbory. Práce započaly 25. února. Na restaurování se podílela firma z Uherského Hradiště, pod vedením ak.soch. Jindřicha Martináka a jeho syna MgA. Tomáše Martináka, kteří nejdříve museli očistit veškeré umělé mramory od nečistot, dále štukové sochy od druhotného nátěru. Následně udělali doplnění a opravu poškozených fragmentů části na sochařské výzdobě a umělých mramorů. Na závěr veškeré mramorové plochy byly napuštěny a vyleštěny do vysokého lesku. U obou bočních oltářů navíc oproti hlavnímu oltáři se musela řešit vlhkost, která zvláště u oltáře sv. Barbory zničila nejenom umělý mramor ve spodní části, ale i celé podkladové zdivo. To vše se muselo dělat nové. Po pracích na umělých mramorech a štukových sochách, nastoupila firma z jižních Čech pod vedením MgA. Davida Blahouta. Jejích úkolem bylo očistit veškeré zlacené povrchy, odstranit druhotné zlacení. Po čištění se zjistilo, že na mnohých místech se objevily původní stříbrné plochy. V závěru restaurování byla pozlacená architektura oltářů i se stříbrnými fragmenty a také sochařská výzdoba. Celkové náklady na restaurování obou bočních oltářů byly 1 316 400 Kč,-

V závěru roku v době adventní se konal v pátek 14. prosince koncert žáků ze ZŠ Plané nad Lužnicí v sobotu 15. prosince. komorní koncert Kutnohorského orchestru. Poslední neděli 30. prosince. koncert Gospelové skupiny z Uherského Hradiště.

Při děkovné bohoslužbě poslední den v roce 2012 jsme děkovali za duchovní dary a milosti, které nám Pán udělil, ale také je třeba poděkovat všem farníkům, kteří se podíleli finančními dary při restaurování bočních oltářů, při stavbě lešení i jeho odstranění a také ženám za úklid. Zvláštní poděkování patří firmě, která zapůjčila lešení na celou akci restaurování, dále Městu Hluk za finanční příspěvek 270 000 Kč, Ministerstvu kultury za dotaci 130 000 Kč, Zlínskému Kraji za dotaci 80 000 Kč, Nadaci Děti-kultura-sport za dotaci 50 000Kč.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Zde si můžete přečíst historii z roku 2011