Devítidenní novéna k Panně Marii jako příprava na úkon zasvěcení českého národa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na Velehradě 5.7.2018

Novéna začíná 24. 6. 2018.

K modlitbě každého dne připoj modlitbu růžence nebo alespoň jednoho desátku, či Litanii k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Novénu se můžeme modlit doma sami, s rodinou či ve skupinkách nebo v kostele.

1.den

Panno Maria, zasvěcuji ti sám sebe a všechna svá rozhodování, přání a celou svou vůli. Spojuji se s tvým „ano“, kterým jsi vždy odpovídala na jakýkoliv Boží záměr s tebou, s tvým životem i s tvými blízkými.

Zříkám se své neposlušnosti a svévole. Spolu s Pannou Marií tě, Pane, prosím, abys mi dal touhu konat ve svém životě tvou vůli, abych mohl denně s láskou opakovat: Chci jen to, co chceš ty.

2 .den

Panno Maria, Ženo oděná sluncem, ty nejkrásnější ze všech žen! Tobě zasvěcuji sebe i své drahé (…). Maria, ty ve svém srdci i ve svém těle zviditelňuješ Boží krásu: vypros nám milost čistého srdce, ať vidíme Boha. Prosím tě též o milost, abychom ho viděli v sobě i v lidech okolo nás.

Pane, prosím tě o milost, abych se přijal takový, jaký jsem, a abych se stále více podobal tobě a tvé Matce. Prosím tě, aby se na mně mocí Ducha Svatého zrcadlila tvá krása a tvá láska jako na tvé matce.

3.den

Panno Maria, tobě dal Pán milost, že spolu se svým Synem Ježíšem máš moc rozdrtit hlavu pekelného hada. Tobě a tvému Neposkvrněnému Srdci zasvěcuji svůj životní zápas, všechny duchovní boje, které se odehrávají v mém srdci i v mých vztazích. Ujmi se mě a nedovol, abych se nechal oklamat nepřítelem spásy, který se vydává za anděla světla.

Pane Ježíši, vzývám moc tvé lásky a tvého milosrdenství, které vítězí nad každým zlem. Ať zvítězí v mém životě a v mé slabosti, kterou ti předkládám (…).

4.den

Matko Boží a matko naše, sám Pán tě ustanovil naší matkou, abys nás duchovně rodila pro Boha. Tobě zasvěcuji celý svůj život od okamžiku svého početí, stejně jako životy svých drahých (…). Prosím tě, buď nám ochranou i pomocí, abychom podle tvého vzoru žili stále s Bohem a pro Boha.

Děkuji ti, Pane, že jsi svou Matku učinil i mou matkou. Prosím tě, aby mě Panna Maria přivedla k novému životu, abych žil spolu s tebou, v tobě a pro tebe.

5.den

Panno Maria, pomoz mi, abych tvým pohledem hleděl na Ježíše. Dej mi své srdce, ve kterém bych mohl Ježíše stále znovu přijímat, hostit a milovat. Tobě zasvěcuji sám sebe i své drahé (…).

Ježíši, prosím tě, upoutej celou moji pozornost a sjednocuj mé srdce, mysl, vůli a city, abych tě miloval takovou láskou, jakou tě miluje tvá Matka.

6.den

Matko Boží, ty znáš dobře Ježíšovo Srdce a jeho lásku k nám, ty dovedeš rozpoznat znamení času i poslání, které nám Ježíš připravil. Tvé laskavé péči svěřuji sám sebe i své drahé (…). Vypros nám tu milost, abychom žili pro Ježíše a dělali, co se jemu líbí.

Pane, tobě samému po vzoru tvé Matky odevzdávám své síly, čas i své vztahy a vše, co utváří můj život. Můj čas ať je tvým časem, moje síly tvými silami, moje vztahy tvými vztahy, Ať jsem zcela tvůj a ve všem spojen s tebou.

Svěřuji ti také všechny ty, kterým v životě „došlo víno“, ať žijí v manželství nebo životem zasvěcení, sami nebo ve společenství. Ujmi se jich a pomoz jim.

7.den

Panno Maria, pře všechny útrapy života ses nikdy nenechala obrat o pohled úžasu a vděčnosti vůči Bohu. Pokorná služebnice Pána, nauč mě odpoutávat pohled od sebe samého a od svých zájmů a starostí, od všeho toho, co je v životě těžké a deprimující. Nauč mě hledět k Bohu, který dává sílu a naději, který nás pozvedá a obdarovává.

Chválím a velebím tě, Pane můj, že jsi shlédl i na mě, svého služebníka, žes mi vrátil důstojnost Božího dítěte a zveš mě k novému životu pro tebe a tvé království.

8.den

Panno Maria, ty jsi svůj život postavila zcela na Božím slově. Ono bylo tvým světlem a radostí. Tobě a tvému Srdci zasvěcuji svůj osobní vztah s Ježíšem, svůj život modlitby a naslouchání Božímu slovu. Uváděj mě do něj tak, jak mu rozumíš ty sama ve světle Ducha Svatého.

Pane Ježíši, prosím tě o Ducha Svatého, který zkoumá hlubiny Boží a je skutečným autorem Písma svatého. Dej, abych s pomocí tvé Matky žil i já ze slova Božího, v němž je můj život

Updated: 22. června 2018 — 12:03